Statut Monieckiego Ośrodka Kultury

Załącznik do Uchwały Nr XIX/172/12

Rady Miejskiej w Mońkach

 z dnia 30 maja 2012 r.

 

STATUT MONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach, zwany dalej MOK jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn, zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedziba Monieckiego Ośrodka Kultury mieści się przy ul. Białostockiej 25 w Mońkach.

  1. Terenem działania MOK jest miasto i gmina Mońki.

3. Moniecki Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem telefonu, numerem NIP oraz numerem REGON.

§ 3.1. Organizatorem MOK jest Gmina Mońki.

  1. Bezpośredni nadzór nad MOK sprawuje Burmistrz Moniek.

§ 4. Moniecki Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

Rozdział 2.
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5. Podstawowym celem działalności MOK jest:

1) prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

a)  organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
b)  organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów i projekcji,
c)  prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
d)  organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
e)  prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
f)  promocja lokalnych twórców kultury,
g)  tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
h)  edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
i)  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
j)  tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego,
k)  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
l)  upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
m)  inicjowanie lokalnych działań grup środowiskowych do działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
n)  współpracę z instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami i artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami oświatowymi i kulturalnymi, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej i rekreacyjnej,
o)  prowadzenie i koordynowanie działalności Świetlic Wiejskich Gminy  Mońki
p)  sprawowanie opieki nad mieniem świetlic wiejskich,
q)  współdziałanie w zakresie poprawy warunków funkcjonowania placówek świetlicowych.

2) promocja turystyczna Gminy Mońki poprzez:

a)  gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,  
b)  promocja walorów turystycznych, naturalnych, kulturowych i potencjału rozwojowego Gminy,
c)  informacja turystyczna prowadzona dla potrzeb turystów przebywających na terenie Gminy,
d)  stała współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych.

§ 6. MOK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować i prowadzić działalność, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe MOK, w szczególności polegającą na:

1) organizacji imprez kulturalnych, projekcji filmów, koncertów, festynów;
2) organizacji seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów;
3) organizacji zimowisk i wycieczek;
4) działalności promocyjnej, wydawniczej, reklamowej, poligraficznej;
5) wypożyczaniu sprzętu technicznego;
6) obsłudze technicznej imprez;
7) najmie obiektów i lokali.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7. 1. Monieckim Ośrodkiem Kultury kieruje i zarządza Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Moniek..

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Moniek, który ustala Regulamin Konkursu.

4. Burmistrz Moniek wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 8. 1. Dyrektor kieruje całością działalności MOK oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. W MOK może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników MOK i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

4. Organizację wewnętrzną MOK, schemat organizacyjny i kompetencje określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizatora.

5. Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa Dyrektor w formie indywidualnych zakresów czynności.

6. Organizację, czas pracy, bhp, dyscyplinę pracy i inne zasady określa Dyrektor w regulaminie pracy.

Rozdział 4.
MAJĄTEK I FINANSE

§ 9. MOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. MOK sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.  zm.).

§ 11. 1. Działalność Monieckiego Ośrodka Kultury jest finansowana z dotacji organizatora oraz przychodów własnych.

2.  Organizator przekazuje MOK środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektu,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań.

3.  Przychodami własnymi MOK są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 12. Pracownicy MOK wynagradzani są wg. zasad określonych przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.  Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.